Esmakordsel tellimisel tasuta kohaletoimetamine koodiga BERRIE23

PRIVAATSUSPOLIITIKA TEAVE OY ROBERTS AB KLIENTIDELE


Uuendatud 1.4.2020

VASTUTAV TÖÖTLEJA

Ettevõtte nimetus (ettevõtte ID)

Oy Roberts Ab

Inkilänkatu 3

20300 Turku

(edaspidi “meie”)

REGISTRIASJADE KONTAKTISIK

Siv Böhling

siv.bohling@roberts.fi

REGISTRI NIMETUS

KLIENDIREGISTER

MILLINE ON ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA JURIIDILINE ALUS?

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUSEKS ON MEIE SEADUSJÄRGSED HUVID, MIS TUGINEVAD KLIENDISUHETEL.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid:

meie toodete ja teenuste kättetoimetamine ja arendamine;

meie lepinguliste ja muude lubaduste ning kohustuste täitmine;

kliendisuhete eest hoolitsemine.

MILLISEID ANDMEID ME TÖÖTLEME?

Meie töötleme kliendiregistris järgmisi klientide või muude andmesubjektide isikuandmeid:

andmesubjekti põhiteave*, näiteks nimi, kliendi number, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, mobiilinumber, e-posti aadress, tellimuste ajalugu ja tellimuste jälgimise info;

info ettevõtte ja ettevõtte kontaktisikute kohta*, näiteks ettevõtte ID, kontaktisikute nimed ja kontaktinformatsioon;

info kliendisuhete ja lepingute kohta, näiteks eelmiste ja praeguste lepingute ning tellimuste kohta.

Tärniga märgitud isikuandmete esitamine on kohustuslik. Ilma hädavajaliku infota ei saa me toodet ja /või teenust teile tagada.

KUST ME SAAME ANDMED ?

Meie põhilised informatsiooni hankimise allikad on järgmised: kliendi poolt antud isikuandmed, rahvastikuregister, valitsusasutused, krediidiinfo ettevõtted, kontaktandmete teenuste pakkujad ja muud sarnased usaldusväärsed allikad.

Käesolevas privaatsust puudutavas teates kirjeldatud eesmärkidel me võime kohaldatavate õigusaktide raames koguda ja uuendada isikuandmeid ka avalikult kättesaadavatest allikatest, toetudes teabele, mis on saadud asutustelt või muudelt kolmandatelt isikutelt. Sellist andmete uuendamist teostatakse manuaalselt või automatiseeritult.

KELLELE ME AVALDAME ANDMEID NING KAS ME EDASTAME ANDMEID VÄLJAPOOLE EL VÕI EMP-i ?

Me ei avalda kliendiregistri andmeid teistele osapooltele. Teie nõusolekul me võime avaldada teie isiklikke andmeid nendele teistele osapooltele, kellega me teeme koostööd taotluste ja kaebuste lahendamise küsimustes.

Meie kasutame allhankijaid, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel. Oleme usaldanud IT haldamise ettevõttevälisele teenuse osutajale, kes säilitab meie klientide isikuandmeid oma turvalisel ja hästi hallatud serveril.

Isikuandmeid ei edastata väljapoole EL/EMP-i .

KUIDAS ME KAITSEME ANDMEID JA KUI KAUA ME NEID SÄILITAME ?

Vastutava töötleja andmebaas ja failid on kaitstud standartsete tehniliste abinõudega. Kliendiregistrile ligipääsuks vajab kasutaja isiklikku kasutajanime ja parooli, mis antakse ainult nendele meie töötajatele, kes oma ameti raames omavad õigust kliendiandmete töötlemiseks.

Me säilitame andmeid üksnes nii kaua kui see on andmete töötlemise eesmärgil vajalik.

Meie hindame andmete säilitamise vajalikkust, lähtudes kohaldatavatest õigusaktidest. Lisaks sellele, võttes arvesse andmete töötlemise eesmärki, hoolitseme me selle eest, et registris ei säilitataks kokkusobimatuid, vananenud või ebatäpsed isikuandmed. Juhul kui tuvastame vea, parandame või kustutame sellised andmed viivitamatult.

MILLISED ON TEIE KUI ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED ?

Teil on õigus kontrollida registris enda kohta säilitatavaid isikuandmeid ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist. Kui teil on ligipääs oma andmetele, siis võite neid redigeerida iseseisvalt. Kuivõrd on andmete töötlemise aluseks teie nõusolek, on teil õigus oma nõusolekut tagasi võtta või muuta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist teostatud töötlemise seaduslikkust.

Teil on õigus vaidlustada või nõuda teie andmete töötlemise piiramist ning esitada kaebus järelevalveasutusele.

Eriolukorras on teil õigus vaidlustada ka teisi töötlemistoiminguid, kui töötlemise õiguslikuks aluseks on seadusjärgsed huvid. Oma taotluses peate ära näitama konkreetse situatsiooni, mille pärast te olete andmete töötlemise vastu. Meie võime sellise taotluse tagasi lükata üksnes juriidilistel põhjustel.

KES ON TEIE KONTAKTISIK ANDMETE TÖÖTLEMISE KÜSIMUSTES?

Kõiki käesolevat privaatsuspoliitikat puudutavaid küsimusi ja taotlusi võite esitada kirjalikult või isiklikult käesoleva Privaatsuspoliitika teises (2.) jaotises nimetatud isikule.