Esmakordsel tellimisel tasuta kohaletoimetamine koodiga BERRIE23

EESKIRJAD

Kehtivad alates 1.10.2014


1. KOHALDAMINE

Käesolevad Eeskirjad kehtivad internetipoe kohta, mille omanik on ja mida haldab Oy Roberts Ab, (KMKR number: [FI26372697], registrinumber Soome äriregistris 2637269-7, juriidilise aadressiga Turkus, Soomes, aadress: Inkilänkatu 3, 20300 Turku, Soome, edaspidi tekstis olenevalt kontekstist “Roberts” või “Meie”, URL aadress www.robertsberrie.com, edaspidi (“Pood”), ning tehingute kohta Roberts toodetega (“Tooted”), mida kliendid teostavad Poes (olenevalt kontekstist “teie” või “klient”). Oy Roberts Ab müügi üldtingimused kohaldatakse äriklientidele nende Toodetega tehingute puhul, mida sõlmivad ühingud, eraettevõtjad või mistahes muud liiki juriidilised või füüsilised isikud.

Robertsil on õigus mistahes hetkel käesolevaid Eeskirju muuta. Muudetud Eeskirjad puudutavad tellimusi, mis on tehtud uute Eeskirjade jõustumise päeval või peale seda.

TOODETE TELLIMISEL POEST TE KINNITATE, ET NÕUSTUTE EESKIRJADEGA.


2. KLIENDIKS SAAMINE JA TOODETE TELLIMINE

Selleks, et tellida Tooteid meie Poest, peate:

ära näitama oma nime, aadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi, maksmise üksikasjad ning muu tehingu teostamiseks vajamineva informatsiooni;

olema täisealine;

olema maksmisel kasutatava krediitkaardi seaduslik omanik.

Kui te loote Poes oma kasutajakonto, koos sellega luuakse ka isiklik kasutajanimi ja parool , mida peate alati kaitsma ja hoidma ohutus kohas. Teie olete isiklikult vastutav kõigi sõlmitud tehingute eest, mis on sõlmitud, kasutades teie kontot ja identifitseerimisandmeid. Meie töötleme teie isikuandmeid vastavuses privaatsuspoliitikaga. Isikuandmete ja makseinformatsiooni töötlemisel kasutatakse turvalist ühendust.

Roberts säilitab õigused enne Toodete kohaletoimetamist klient aktsepteerida või mitte aktsepteerida.


3. TOOTEINFO JA -SAADAVUS

Enne toodete tellimist peate veenduma, et Tooted vastavad ettenähtud kasutamisotstarbele. Selleks, et seda kontrollida, võite kasutada Poes kättesaadavaid andmeid Toote kohta. Kui Poe andmed erinevad mujal veebilehel või infoallikas leiduvast informatsioonist, loetakse Toote ostmise hetkel ülimuslikuks Poe informatsiooni.

Roberts ei garanteeri Toote saadavust. Roberts säilitab õiguse ette teatamata või vastutamata muuta, peatada või lõpetada Toote tootmist ja müüki.


4. HINNAD, MAKSUD, LÕIVUD JA TOLLIPOLIITIKA

Toote eest makstav Hind on see hind, mis kehtib tellimuse tegemise hetkel. Hind kinnitatakse tellimuse kinnituse dokumendiga. Kui poe hinnas on viga trükivea või muu taolise vea tõttu, siis vale hind ei ole Poele siduv.

Kui kasutate allahindluskoodi, peale allahindluskoodi sisestamist ostukorvi näidatakse hind koos allahindlusega.

Robertsil on õigus muuta hindasid sellest ette teatamata. Muudetud hinnad puudutavad tellimusi, mis on tehtud pärast hindade muutmise jõustumist.

Hinnad ja maksed on väljendatud eurodes.

EL ostjad

Kui tellite tooteid riigist või kohast, mis on EL tolli- ja maksuliidu osa, hindadesse ei lülitata transpordi- ja laadimiskulusid, käibemaksu ja teisi kohaldatavaid maksusid.

Ostjad väljaspool EU

Kui tellite tooteid riigist või kohast, mis ei ole EL tolli- ja maksuliidu osa, hindadesse ei lülitata transpordi- ja töötlemiskulusid, kuid on võimalik, et peate tasuma käibemaksu või muud täiendavad maksud ja /või tollimaksud. Võimalik, et peate saatmise eest tasuma ka vahendus- (töötlemis-) tasu. Need maksud erinevad Robertsile makstavast hinnast ning need tuleb tasuda, kui saadetis on jõudnud sihtpunktini.

Enne tellimuse tegemist me palume teid kontakteeruda oma kohaliku tolliasutusega ja selgitada välja imporditingimused ja piirangud ning kohaldatavad maksud ja lõivud. Enne tellimist on oluline tutvuda konkreetse riigi või koha tollipoliitikaga. Tollitingimused erinevad riikide lõikes ning nende mittetundmine võib põhjustada seda, et tellimus võidakse maksustada kõrgete impordi tollimaksudega, kohale toimetamisel võib tekkida viivitusi ja kaup võidakse koguni tagastada. Palume teid ühendust võtta oma kohaliku tolliasutusega, et selgitada välja, kas teie riik lubab saata tooteid, mida olete meilt tellimas, ning kas tehinguks on vajalikud täiendavad litsensid või load.

Teie kui klient olete vastutav sihtkohariigi õigusaktide järgimise eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, tolliprotseduuride ja kohaldatavate maksude ja lõivude tasumise eest.


5. TELLIMUSE TÖÖTLEMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE

Teie tellimust loetakse teie Tellimuses loetletud Toodete ostusooviks. Meie võime teha valiku mitte aktsepteerida tellimusi omal äranägemisel, eriti tavatuid tellimusi või tellimusi, mis ei ole esitatud ausameelselt. Peale seda kui olete avaldanud soovi soetada Robertsilt Kaupu, saadame teile e-posti teel teate kinnitusega teie tellimuse vastuvõtmise kohta ning täpsemad andmed teie tellimuse kohta (“e-posti teade Tellimuse vastuvõtmise kohta”). E-posti teade Tellimuse vastuvõtmise kohta on kinnitus selle kohta, et oleme teie tellimuse kätte saanud , kuid see ei ole kinnituseks teie poolt tellitud kauba (kaupade) ostusoovi aktsepteerimise kohta. Meie võtame vastu teie tellimuse ja sõlmime ost-müügilepingu teie poolt tellitud Toodete kohta alles sellel hetkel, kui saadame teile teate e-posti teel tellimuse kinnitamise kohta (“e-posti teade Tellimuse kinnitamise kohta”).

Soovitame säilitada e-posti teade tellimuse kinnitamise kohta edasiseks kasutamiseks, kuna e-posti teade tellimuse kinnitamise kohta teenib samaaegselt ostukviitungi rolli.


6. MAKSMINE

Maksed võib sooritada Poes loetletud autoriseeritud krediitkaartidega. Kõigi maksete osas viiakse läbi turvalisuse kontroll. Meie klienditeenindus võib teiega ühendust võtta, selleks et kontrollida teie tellimuse andmeid ja üksikasju.


7. KOHALETOIMETAMINE

Me toimetame tooted kohale Lätti, Leettu ja Eestisse ning mujale Euroopa riikidesse, kasutades selleks Omniva ja DPD, ning teistesse riikidesse, kasutades FedEx kullerposti.

Tellitud toodete kohaletoimetamiseks ettenähtud aeg on 1-7 argipäeva alates tellimuse kinnitamise päevast. Kohaletoimetamise aeg ei ületa 30 päeva, välja arvatud kui Roberts on teiega eraldi kokku leppinud pikema tarneaja.

Palun võtke arvesse: kui tellimus tagastatakse meile seoses keelatud/piiratud toodete poliitikaga, vale aadressiga, keeldumisega tasuda tollimaksud, keeldumisega või suutmatusega tellimus vastu võtta või muude sarnaste põhjustega, mis johtuvad teie tegevusest või tegevusetusest, ei tagasta me kliendile ostusummat.


8. PUUDUSED KOHALETOIMETAMISEL

Kui kättesaadud Tooted ei vasta tellitutele või kui saadetis on puudustega, näiteks kaubad on transportimisel kahjustatud, soovitame vivitamata, hiljemalt 7 päeva jooksul alates kohaletoimetamisest, võtta ühendust Roberts klienditeenindusega. Roberts kõrvaldab viivitamata kõik tekkinud puudused. Juriidiline vastavusgarantii puudutab ainult kohaletoimetatud Tooteid.


9. EI OLE TAGANEMISE ÕIGUST

Kuna müüdavad Tooted on toidukaubad, joogid või muud jooksvaks tarbimiseks mõeldud kaubad, ei garanteeri me taganemise õigust.


10. FORCE MAJEURE

Roberts ei vastuta selliste kohustuste mittetäitmise eest, mille põhjuseid ei ole Roberts lepingu sõlmimise hetkel võinud põhjendatult arvesse võtta ja mida ta ei saa mõjutada, mille tagajärjed on Robertsile ületamatud ning mida ta ei saa vältida.


11. VASTUTUS

Käesolevad Eeskirjad määravad täies ulatuses meie kohustused ja vastutuse Toodete kohaletoimetamise osas. Kuivõrd kohaldatav seadusandlus seda lubab, ütleme me lahti kõigist mistahes liiki otsestest või kaudsetest garantiidest ning mistahes tingimustest, välja arvatud need, mis on selgesõnaliselt sätestatud käesolevates Eeskirjades. Siinkohal rõhutame, et meie ei võta endale vastutust selle eest, et Tooted vastaksid teie kasutuseesmärkidele.

Vaatamata sellele, et meie püüame kontrollida mistahes Poodi paigutatud info korrektsust, ei paku me mingeid otseseid või kaudseid garantiisid selle täpsuse suhtes (välja arvatud nendel juhtudel, mis on selgesõnaliselt sätestatud käesolevates Eeskirjades). Me ei garanteeri seda, et Pood vastab teie nõudmistele või tagab katkematu, õigeaegse ja eksimatu tegevuse; et puudused kõrvaldatakse ning et kodulehel või serveril, mis kindlustab sellele ligipääsu, ei ole viiruseid või vigu. Meie ei võta endale vastutust mistahes sisu või materjali hävimise eest, mis on üleslaetud või saadetud Poe kaudu.

Meie ei võta endale mingit vastutust, lepingulist või teisiti, kahjude või muude tulenevate või kaudsete kahjude ning mistahes majanduslike kahjude eest (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, tulude, kasumi, lepingute, ettevõtlustegevuse või prognositavate säästude kaotuste eest), andmete hävimise, immateriaalsete väärtuste või maine kaotuse eest või mistahes muud liiki kahjude või kahjustuste eest, sõltumata nende tekkepõhjusest. Kuivõrd kohaldatav seadusandlus seda lubab, Robertsi vastutus on piiratud hinnaga, mille klient on vastavate Toodete eest maksnud.

Rõhutame, et mitte miski käesolevas jaotises nimetatust ei mõjuta teie seadusjärgseid tarbijaõigusi ning miski käesolevates Eeskirjades ei välista või piira vastutust, mida õiguslikult ei saa piirata või välistada vastavalt kohaldatavatele seadustele, kaasa arvatud vastutus, mis kaasneb surmaga või kehaliste vigastustega, mis on tekkinud hooletuse või pettuse tagajärjel.


12. KOHALDATAVAD ÕIGUSAKTID JA TÜLIDE LAHENDAMINE

Käesolevaid Eeskirju, Poodi ja Poe kaudu sõlmitud tehinguid reguleeritakse ja interpreteeritakse vastavalt Soome seadusandlusele, jättes välja valiku õiguse sätted ja Rahvusvahelise kaubamüügi konventsiooni. Kui tüli ei ole võimalik lahendada kokkuleppe teel, võite konsulteerida Soome konkurentsi- ja tarbijakaitseametiga, samuti paluda nimetatud asutuse Tarbijavaidluste toimkonna soovitusi. Kui elate EL-is, Islandis või Norras, võite konsulteerida ka oma Euroopa Liidu Tarbija nõustamiskeskusega.

Meie allume Varsinais-Suomi (Varsinais-Suomen käräjäoikeus, Turku) ringkonnakohtu jurisdiktsioonile. Kui elate EL / EMP -s, võite esitada taotluse oma tarbijaõiguste kasutamiseks nimetatud ringkonnakohtule Turkus, Soomes või oma EL/EMP riigi elukohajärgsele asjaomasele kohtule.


13. LÕPPSÄTTED

Poodi võib kasutada üksnes seaduslikel eesmärkidel ja seaduslikul viisil. Kasutades meie Poodi, nõustute järgima kõiki kohaldatavaid seadusi, määrusi ja eeskirju, mis puudutavad Poe kasutamist ja kõiki Poes või Poe kaudu teostatavaid tehinguid.

Kui mingi nendes Eeskirjade tingimustest tunnistatakse kehtetuks, ebaseaduslikuks või teostamatuks, kuulub selline tingimus täitmisele sellevõrra kui seda võimaldavad kohaldatavad õigusaktid. Ülejäänud tingimuste kehtivust, seadsulikkust ja teostatavust mingil moel ei takistata ega piirata.

Poe sisu ja kogus suhtlus Poega toimub ainult inglise keeles. Ostutehinguid puudutavates küsimustes võtame kliendiga ühendust elektrooniliselt, saates teile teate e-posti teel või kasutades muud elektroonilise kommunikatsiooni kanalit. Kasutades meie Poodi, nõustute sellega, et kõik lepingud, teated, informatsiooni avaldamine ja muud liiki suhtlus, mis kindlustatakse elektrooniliselt, vastab kõigile kirjalikku suhtlust reguleerivatele juriidilistele nõuetele.

Kogu Poes leitav või selle kaudu kättesaadav sisu on Robertsi või tema töövõtjate ainuomand, mis on kaitstud autoriõigustega. Graafika, logotüübid, toodete või teenuste nimetused on Roberts kaubamärgid ja/või visuaalne identiteet. Teie ei tohi kasutada sisu, kaubamärke või visuaalset identiteeti ilma Robertsi eelneva kirjaliku nõusolekuta. Roberts kaubamärke ja visuaalset identiteeti ei saa kasutada seoses mistahes muu toote või teenusega, mida Roberts ei paku, või mistahes muul viisil, mis võiks tekitada ebaselgust, moonutust või diskrediteerida Robertsi.

PALUN VÕTKE ARVESSE, ET KÄESOLEVAD EESKIRJAD EI MÕJUTA TEIE NEID SEADUSJÄRGSEID TARBIJAÕIGUSI, MIDA EI SAA LEPINGUGA TÜHISTADA VÕI PIIRATA.


14. ROBERTS KLIENDITUGI

Kui teil on küsimusi, mis puudutavad Poodi, Tooteid, tellimist või kohaletoimetamist, pöörduge palun Roberts klienditeeninduse poole e-posti teel latvia@robertsberrie.com.